Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Mindestenen i Westby, North Dakota
Otte år efter Mogens' død afslørede Jens Dixen en mindesten for Mogens i North Dakota, præcis på det sted, han byggede sin hytte i 1906, efter hans første kone døde døde i barselsseng

 


 
En sollys oktobereftermiddag i 1927, otte år efter Mogens Uhrenholt døde i Nigeria, rejste en række Sudan-Venner med pioneren Jens Dixen i spidsen, en mindesten præcis på det sted, hvor Mogens Uhrenholts nybyggerhytte engang stod.

Teksten på stenen er skrevet af Dr. Louis Christensen, en af områdets pionerer:

"God is love!
Here is the place where Dr. M. M. Uhrenholdt
consecrated his life as missionary in Africa,
where he landed. He died 1919.
Well done, thou faithful servant"

Men hvorfor var Mogens overhovedet på prærien i North Dakota?

Da han 2. juli 1905 mistede sin første kone, Thellufsine, der døde i barselsseng efter at have født parrets andet barn, en dødfødt pige, valgte han at rejse tilbage til Danmark. Med sig havde han parrets 2½-årige datter, Esther Elisabth, som blev installeret hos bedstefaren, Mogens far i Øster Uttrup. I folketællingen 1. februar 1906 er hun således angivet som "slægtning" til Jens Peder Uhrenholt. Hun er da knap 2½ år gammel. Mogens selv returnerede til staterne allerededen 21. november samme år med dampskibet Hellig Olav (anløb New York 6. december 1905).

Men i stedet for igen at slå sig ned Racine, hvor han parret havde boet i et nobelt, toetagers hus på Clarence Ave. og Mogens havde arbejdet på kontoret på traktorfabrikken J.I.Case, slog han sig denne gang ned som 'homesteader' (eller squatter) i det nordøstlige North Dakota, i en voksende danskerkoloni, nær vore dages Westby. Mange europæere bosatte sig i området, men kunne på grund af de kolde vintre og dårlige afgrøder ikke overleve der.

På vej til Nigeria i 1916, skriver Mogens i et brev om oplevelserne på prærien:
"[...] Trykket fra Klimaet [...] det er, hvad vi vil møde - og som kun kan bødes paa ved bedst mulige Forhold. - Everything which can cheer up in the work Vand klar som Krystal, hvis muligt, a nice light, and absolute mosquito proof house. Jeg vil være ligesaaglad som nogen at leve under Forhold, som ere modsatte; thi næppe har nogen af dem, som er og kommer, levet som jeg har, i saa simpel et Hus (40 Kvm. Hus) paa saa simpel en Kost næsten et Aar - for lang Tid kun Pandekager lavet af Mel rørt ud i smeltet Sne med lidt Salt i - og saa Havregrød. Jeg bagte 75 Pund Mel op i Pandekager. Bage Brød kunde jeg ikke, Brød kunde jeg ikke faa. - Men saa snart man satte Foden inden for Hytten fresh air, and plenty of it too, so one could almost live on it."

(Den nærmeste by, Westby, blev grundlagt og navngivet (West, fordi den lå yderst mod west i North Dakota, by som i dansk by) i 1908, men blev kun fem år senere flyttet et par kilometer længere mod west for at komme tættere på den nyanlagte jernbane 'The Soo Line' og samtidig komme til at ligge i Montana, der havde lempeligere alkohol- og casinoregler.) 
 


Mogens' første kone Thellefsine, Esther Elisabeth og Mogens selv. Læs mere om det tydeligvis manipulerede billede her (tekst på vej).

Mogens havde altså på bare fem år mistet først sin købmandsforretning og et dødfødt barn hjemme i Aalborg og dernæst sin kone og endnu et dødfødt barn i Racine. Men ulykkerne skulle ikke stoppe her:

Få måneder efter han slog sig ned på prærien, indløb beskeden om, at også Esther Elisabeth var død hjemme i Øster Uttrup.
 


​Aalborg Amtstidende, 12. april 1906, side 2 - download hele avisen.
 

Dødsårsagen fremgår af dødsattesten, som findes på Rigsarkivet: Efter 14 dages sygdom, døde den lille pige af tuberkuløs meningitis. Mogens blev i North Dakota endnu cirka et år, hvor han den 17. februar 1908 købte grunden. Prisen for en "quarter" (160 acres - 64 ha - 7500 m2, eller det samme som halvanden fodboldbane) var $1.50.Mogens holdt ud yderligere cirka 1½ år, inden også han solgte grunden (til Jens Dixen) og flyttede derfra, denne gang til Chicago for sidst på året 1909 at begynde lægestudiet med henblik at gå ud som missionær til Afrika gennem den nygrundlagte Sudan Mission. Om det fylder alle de andre links på denne hjemmeside.

 Westby Township 1915

 
 Detalje af ovenstående; Grund 153.48 tilhører Jens Dixen, som købte stykket af Mogens Uhrenholt.

18 år senere, en sollys oktobereftermiddag 1927, otte år efter Mogens dør i Nigeria, samlede vennen Jens Dixen en gruppe Sudanvenner på marken, hvor Mogenss nybyggerhytte engang stod. 
 


Indvielsen af mindestenen, oktober 1927.

De var samlet for at afsløre en mindsten for vennen og missionæren Mogens Uhrenholt. Og stenen står der såmænd endnu! Jeg ved det, fordi Carol Nelson og hendes bror, Dennis Nelson, der stammer fra Westby, North Dakota, i flere år har ledt efter stedet og stenen, men først i juli 2013 lykkedes med at finde den, nær en lille sø, et par kilometer øst for det oprindelige Westby. Her står stenen på sin oprindelige sokkel. Teksten er stadig til at læse:

"God is love!
Here is the place where Dr. M. M. Uhrenholdt
consecrated his life as missionary in Africa,
where he landed. He died 1919.
Well done, thou faithful servant"


Carol Nelson voksede selv op i Daneville. Hendes bedstefar, Chris Holm Nelson er født i Tarm 1872. I 1906 kom han til Kenmare, North Dakota, hvor han byggede hus samtidig med Mogens Uhrenholt i Westby Også Chris Holm Nelsons besiddelser fremgår af ovenstående kort fra 1915.


 


Da Carol og Dennis endenlig fandt stenen googlede de sig frem til nærværende hjemmeside, hvor de dels blev klogere på Mogens Uhrenholt; dels kontaktede mig med oplysninger og billeder af stenen ... ellers havde jeg nok aldrig fundet en sten på en mark på prærien i North Dakota! 

 


Afsløring af Mindesten for Missionær M. M. Uhrenholt
Artikel fra "Sudan" nr. 2, 1928.
En stille, mild, sollys Eftermiddag i Oktober Maaned 1927 samledes en lille Skare Sudanvenner for at afsløre et Mindesmærke over Missionær Uhrenholt, rejst paa den Plads, hvor hans Nybygger-Hytte en Gang stod, beliggende nogle faa Engelske Mil norvest fra Westby, Montana i Nord Dakota.

Det var med Følelsen af, at det var en hellig Grund, vi traadte på; thi her var det, at Herren besøgte denne sin Tjener og kaldte ham til at forlade alt og gaa til Afrikas mørke Indre med Evangeliets frelsende Budskab.

Her var det, at Uhrenholt svarede som fordum Profeten: "Herre, her er jeg, send mig, send mig!"

Her sang han sine glade Sange til Guds Pris! - Her laa han paa sine Knæ og bad for Hedningernes Frelse. - Her styrkede og opmuntrede Herren sin Tjener med sine trofaste Forjættelser.

Det har nok været under lignende Følelsers Indfllydelse, at Pastor Olsen paa sit Besøg herovre udkastede den Tanke, som gav Stødet til, at denne Mindesten blev rejst.

Jens Hansen, som havde Ledelsen af denne Sag, fortalte, at Stenen var fundt paa selve Farmen og var tilhugget og beredt af Louis Christensen, en af vore Farmere.

Den bærer følgende Indskrift:

                    Gud er Kærlighed!
      Her er Stedet, hvor Dr. M. M. Uhrenholt
     helligede sit Liv til Missionen i Afrika. Der
    landede han i Aaret 1915, og der døde han
                              i 1918
              Vel, du gode og tro Tjener! 

Mindesmærket er rejst dér, hvor Indgangen var til den simple Hytte, han havde bygget af Græstørv.

Ved Afsløringsfesten lød der Lovsang til Guds Pris og Ære ud over Prærien. Bønner opsendtes til Guds Riges Konge om hans Komme til alle Jordens Slægter, Afrikas sorte Børn ikke at forglemme.

Først fortalte Jens Hansen og C. D. Larsen nogle Smaatræk fra den Tid, Uhrenholt boede herude paa Prærien, der skildrede ham som en meget punktlig, samvittighedsfuld og glad kristen Personlighed, der var til Velsignelse, hvor han kom hen.

Mrs. Jens Jensen havde nedskrevet nogle Minder om han fra den Tid, han var i Chicago, og som blev oplæst. Dette stadfæstede, hvad før var sagt. Hans Dixen oplæste et Brev fra hans Onkel Jens Dixen, skrevet for Anledningen og som paahørtes med megen Interesse.

Jens Dixen er jo vel kendt og meget afholdt heroppe. Han var med til at starte Nybygger-Kolonien her ved Danneville og flere Steder. Han var ogsaa den, der, hjemkommen fra Edinburgh-Mødet, talte Sudanmissions Sag og skaffede denne Mission adskillige Venner iblandt det danske Folk. Det var vist også ham, Herren brugte til at lede Uhrenholts Tanke og Sind til Afrika. 

Han købte Farmen af Uhrenholt og har givet den til Sudanmissionen.

Til Slutning talte Undertegnede nogle Ord om Mindestenen.

Denne Sten er rejst til Minde om en tro Jesu Kristi Tjener. Den er rejst her paa dette Sted, hvor han helligede sit Liv til sin Herres Tjeneste i det fjerne Afrika.

Dette Mindesmærke er sat af denne vor hjemgangnes Broders Venner og Medarbejdere i kærlig Erindring om ham og den store Sag, for hvilken han gav alt.

Den skal mane os til, som han at hellige os selv til samme Herres Tjeneste.

Dette Mindesmærke skal staa her ved den alfare Vej, maaske saa længe Verden staar, for at forkynde de forbífarende Slægter, at Gud er Kærlighed, og at den Kærlighed udøst i et Menneskebryst formaar at omskabe det af Naturen onde, egenkærlige Hjerte, der kun søger sit eget, til et i Kristi Lighed selvfornægtende og selvhengivende Hjerte, der kun søger Guds Ære og Næstens sande og evige Vel.

Velsignet være Missionær Uhrenholts og hans i lige Maade elskelige og indtil Døden trofaste Hustru Minde baade her blandt os og blandt Afrikas sorte Børn, for hvis Frelse de opofrede sig og i hvis Midte deres Støv hviler, til Herren kommer og kalder dem frem af Graven til at tage deres Plads blandt alle dem, der er kommen ud af den store Trængsel og har tvættet deres Kjortler hvide i Lammets Blod.

Theo. P. Beck
Præsident i Den Forende Danske
Evang.-Luth. Kirke i Amerika 

 

 

 

  

 

 

   

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021